Statinio projekto ekspertizė

Projekto, kaip vientiso techninio dokumento įvertinimas, patikrinant kaip statinio ir jo dalių, inžinerinių sistemų, statinio ir statybos sklypo reikmes tenkinančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo tvarkymo projekto sprendiniai atitinka Reglamente (ES) Nr.305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, taip pat projekto sprendinių tarpusavio ryšį ir suderinamumą.

Projekto ekspertizės rūšys – bendroji projekto ekspertizė, dalinė projekto ekspertizė, specialioji projekto
ekspertizė.

Bendroji projekto ekspertizė ir dalinės projekto ekspertizės privalomos Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytiems statiniams. Kitų statinių projektų ar atskirų statinio projekto dalių projekto ekspertizės privalomumas nurodytas statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ”Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”.

Statinio ekspertizė

Statinio, kaip vientiso daikto,  įvertinimas, patikrinant, kaip esamo ar statomo statinio techninė būklė atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nustatytus esminius statinių reikalavimus, statinio normatyvinę kokybę, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, o statinio avarijos ar avarinės būklės atveju – nurodant šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes.

Statinio ekspertizė privalomai atliekama Statybos įstatymo 34 straipsnyje nurodytais atvejais. Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva, Statybos įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas

Savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento (kai jis privalomas) arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. savavališką statybą galima įteisinti savanoriškai. Statybos įstatymas numato, kad jeigu asmuo, siekiantis gauti statybą leidžiantį dokumentą, prašyme ar su prašymu pateiktuose dokumentuose nurodo, kad atliko savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas, statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros nestabdomos ir, asmeniui sumokėjus įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, atliekamos įstatyme nustatyta tvarka.

Konsultavimas statybos techninės veiklos klausimais

Suteiksime informaciją, kaip surasti efektyviausią sprendimą statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo ir defektų šalinimo klausimais. Teisinės informacijos nuorodos:
  1. www.spsc.lt
  2. www.am.lrv.lt